Ohutus, tervishoid, keskkond ja kvaliteet (SHEQ - Safety, Health, Environment and Quality)

Elme Messer Gaas on kogu oma tegutsemisaja jooksul rakendanud SHEQ-süsteemi, mis tagab, et ettevõte hoolitseb olemasoleva tootmise ja logistika ohutuse eest, kaitseb töötajate ja klientide tervist ja elu, kaitseb keskkonda tootmisprotsesside kahjulike mõjude eest ja hoolitseb kogu süsteemi kvaliteedi parandamise eest.

KORPORATIIVSED TEGUTSEMISPÕHIMÕTTED SHEQ

Ettevõtte MESSER, olles maailma suurim eraõiguslik tööstusgaaside tootja, kohustub välja töötama, rakendama ja tõhustama kvaliteedijuhtimise süsteemi, et tõsta klientide rahulolu.
Tänu oma ettevõtlusvaistule, tulevikku suunatusele ja pidevale täiustamisele loob MESSER oma klientidele lisaväärtust ja tagab sellega vastastikuse edu pikaajalises perspektiivis.

Kvaliteet ei tähenda üksnes klientide nõudmistele ja ootustele vastamist, vaid kujutab muutumatut parameetrit meie pidevalt muutuvas maailmas.

Ühiskonna liikmena võtab Messer endale täie tõsidusega sotsiaalse vastutuse oma töötajate ja ühiskonna kui terviku ees.

Seejuures juhindub  MESSER järgmistest ohutuse, tervise- ja keskkonnakaitse põhimõtetest:

  • aktiivne ohtude tuvastamine ja kindlakstegemine, riskide hindamine ja juhtimine;
  • õigusaktidele vastavuse tagamine ohutuse, tervise- ja keskkonnakaitse valdkonnas;
  • tervisekaitse, ohutuse ja tootmisprotsesside keskkonnamõju pideva vähendamise alase tegevuse järjepidev täiustamine;
  • avatud suhtlemine ohutuse, tervise- ja keskkonnakaitse küsimustes kõikide töötajatega, et nad oleksid oma isiklikest kohustustest teadlikud;
  • aktiivne osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös, parimate tavade kasutamises ja vastutustundlik suhtumine algatustesse;
  • ohutuse, puhta ja tervisliku töökeskkonna tagamine kõikidele ettevõtte töötajatele;
  • toodete ja teenuste ohutuse tagamine kõikidele ettevõtte klientidele;
  • olla hea naaber, tagada keskkonna ohutus kõikjal, kus ettevõte oma tegevusi läbi viib;  
  • julgustada töötajaid järgima tervislikke eluviise;
  • vältida ettevõtte töötajate diskrimineerimist mis tahes kujul.

SHEQ põhimõtted on edastatud kõigile MESSERi töötajatele ning on kättesaadavad kõigile sisemistele ja välistele huvirühmadele.  Lisaks ettevõtte visioonile, missioonile ja väärtustele moodustavad SHEQ-põhimõtted ühe MESSERi strateegilise arengu põhielementidest.

Bad Soden, August 2013
Stefan Messer
Dr. Hans Gerd Wienands
Danilo Ritlop

 

  
   Külastage oma riigi kodulehte:

   Eesti
   Läti
   Leedu
   Venemaa
   Ukraina

 Global web
 www.elmemesser.eu

 

Kontaktisik

Veera Voloskova
Kvaliteediosakonna juht
v.voloskova@elmemesser.ee

Tel: (+372) 610 2955
Mob: (+372) 511 9976
Faks: (+372) 610 2002